آزمون آیین نامه اصلی 1

آزمون آیین نامه اصلی شماره: 1 سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 1، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه اصلی شماره 1 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود .

نمونه سوالات آیین نامه که تهیه کرده ایم آمادگی شما را در روز امتحان تضمین می نماییم.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

 

آزمون آیین نامه اصلی 2

 

در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است؟

درست! غلط !

دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟

درست! غلط !

معنی تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

تابلو های هشدار دهنده یا ……بیشتر به صورت …..با نوارهای حاشیه….رنگ و زمینه……رنگ می باشد.

درست! غلط !

در مورد شکل زیر کدام گزینه صحیح می باشد؟

درست! غلط !

حداکثر سرعت مجازبرای سواری و وانت بارها دربزرگراهها برون شهری چقدر است؟

درست! غلط !

کدام مورد زیر در سفرهای طولانی به هوشیاری و آگاهی شما کمک می کند ؟

درست! غلط !

کدام گزینه نسبت به گزینه های دیگر در اولویت می باشد؟

درست! غلط !

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

درست! غلط !

در اشکال زیر تابلوی توقف ممنوع کدام است ؟

درست! غلط !

کدامیک از موارد زیر عامل تصادف با اتومبیل جلویی است؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

در پشت سر یک دوچرخه سوار در حال رانندگی هستید قصد دارید به سمت راست گردش کنید ، چکار می کنید؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

تنظیم صندلی برای چیست؟

درست! غلط !

تابلو ها در آزادراهها به رنگ ……و بزرگراهها به رنگ ….. هستند

درست! غلط !

شما اولین نفری هستید که به محل حادثه میرسید کدام مورد را باید انجام دهید ؟

درست! غلط !

تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟

درست! غلط !

مهم ترین عضو در رانندگی کدام است؟

درست! غلط !

در شکل زیر حق تقدم با کدام ماشین است ؟

درست! غلط !

در هنگام برخورد با موارد اضطراری بایستی چه اقداماتی رعایت کنیم؟

درست! غلط !

تابلوی فقط عبور پیاده کدام می باشد؟

درست! غلط !

مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است؟

درست! غلط !

حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟

درست! غلط !

کدام تابلو به معنای پارک سوار است؟

درست! غلط !

در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟

درست! غلط !

حداقل فاصله طولی ایمن در جاده مرطوب و یخ با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت چقدر است؟

درست! غلط !

در چه فاصله از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

درست! غلط !

برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه دو خطه به خیابان دوطرفه دو خطه باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهیم؟

درست! غلط !

آزمون آیین نامه اصلی 1-1
پیمایش به بالا