آزمون آیین نامه اصلی 20

آزمون آیین نامه اصلی شماره:  سال 1401

آزمون آنلاین آیین‌ نامه رانندگی شماره 20، آزمون دهندگان محترم لطفا در مدت زمان تعیین شده به سوالات آزمون آیین نامه شماره : 20 پاسخ دهید.

بعد از اتمام زمان آزمون نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای شما قابل مشاهده خواهد بود .

نمونه سوالات آیین نامه ای که تهیه کرده ایم آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.

خودتان را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: 30 سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

کدامیک از اشکال زیربه معنی “رانندگان باید درچهار طرف تقاطع پشت خط ایست توقف نمایند” میباشد؟

درست! غلط !

وسیله نقلیه انتظامی و امدادی در حال ماموریت مجاز به انجام چه مواردی می باشند؟

درست! غلط !

کدامیک از علائم زیر شما را از انجام عملی باز می دارد؟

درست! غلط !

روش یک طول اتومبیل در تعیین فاصله با خودرو جلویی در راههای خشک چگونه است؟

درست! غلط !

حداکثر سرعت در خیابانهای شریانی اصلی …. و در خیابانهای شریانی فرعی …. کیلومتر بر ساعت است؟

درست! غلط !

به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر باید رعایت گردد؟

درست! غلط !

در کدامیک از محلهای زیر توقف اتومبیل ایجاد خطر کرده و مانع عبور سایرین خواهد شد؟

درست! غلط !

رانندگی در بخش وسط راههایی که به وسیله خط کشی یا علائم دیگر به سه بخش تقسیم شده ممنوع است مگر برای ….؟

درست! غلط !

مفهوم چراغ راهنمایی سبز چیست؟

درست! غلط !

در صورت استشمام بوی بنزین در حین رانندگی چه باید کرد؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

نام تابلوی تصویر زیر چیست؟

درست! غلط !

در هنگام رانندگی درشرایط یخبندان وجاده خیس هنگام نزدیک شدن به پیچ چه مواردی را بایدرعایت کرد؟

درست! غلط !

در چهارراهی با میدان دید کم در حال حرکت هستید چه کاری باید انجام دهید؟

درست! غلط !

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

درست! غلط !

عبور از روی کدام خطوط زیر ممنوع نمی باشد؟

درست! غلط !

کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

درست! غلط !

هنگام رانندگی در شرایط یخبندان از انجام دادن کدام عمل باید اجتناب نمود؟

درست! غلط !

تابلو تقدم عبور معمولا در چه جاهایی نصب میشود؟

درست! غلط !

اگر بر سرچهارراهی چراغ سبز باشد اما داخل تقاطع به دلیل ترافیک بسته باشد؟

درست! غلط !

راننده کامیونی به تقاطع رسیده و به سمت راست راهنما می زند اما ابتدا به سمت چپ متمایل می شود چه توجیحی برای اینکار وجود دارد؟

درست! غلط !

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

درست! غلط !

کدامیک از خطوط زیر نشانگر پارک مورب است؟

درست! غلط !

حق تقدم عبور در تقاطع ها و میدانها چگونه مشخص میشود؟

درست! غلط !

نام تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

در هنگام حرکت و لغزش همزمان عقب خودرو از کدام موارد باید اجتناب کرد؟

درست! غلط !

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

درست! غلط !

در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟

درست! غلط !

هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول می باشد فرمان را باید به کدام سمت چرخاند؟

درست! غلط !

کدامیک از موارد زیر بر فرمان پلیس مقدم است؟

درست! غلط !

پیمایش به بالا