آزمون آیین نامه اصلی 15-15

فشار باد لاستیک در چه بازه زمانی باید تنظیم گردد ؟

درست! غلط !

در تصویر زیر حق تقدم را به ترتیب مشخص نمائید؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

در خیابان پر ترافیک وسایل نقلیه پشت سر هم در حال حرکت می باشند چگونه میتوان از بروز حادثه جلوگیری نمود ؟

درست! غلط !

مثلث متساوی الاضلاع نشسته روی راس به چه معناست ؟

درست! غلط !

تابلو پنج ضلعی با راس فوقانی به چه منظور است ؟

درست! غلط !

سطح روغن موتور در چه بازه زمانی باید بازدید گردد؟

درست! غلط !

رنگ تابلو در بزرگ راه ها ……………..و آزاد راه ها …………………می باشد .

درست! غلط !

راه محلی چگونه راهی می باشد ؟

درست! غلط !

عوامل افزایش دهنده مصرف سوخت کدام گزینه می باشد ؟

درست! غلط !

رفتارهای نابهنجار ترافیکی همچون تخلفات ، تصادفات ، حرکات مارپیچ ، سبقت های غیر مجاز باعث چه مشکلی میگردند .

درست! غلط !

در هنگام پارک خودرو کنار خیابان به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

درست! غلط !

کدام گزینه سهم بیشتری در آلودگی هوا را تشکیل میدهد ؟

درست! غلط !

برای پاک کردن رنگ های مزاحم و قیر از روی بدنه ماشین از چه وسیله ای باید استفاده نمود ؟

درست! غلط !

آلودگی دیداری به چه معناست ؟

درست! غلط !

کدام یک از تابلوهای زیر به معنای ممنوع بودن عبور وسایل نقلیه موتوری است ؟

درست! غلط !

محدود نمودن سرعت در راه ها چگونه مشخص میشود ؟

درست! غلط !

در خیابان یک طرفه در کدام طرف نباید پارک نمود ؟

درست! غلط !

کدام گزینه سهم بیشتری در آلودگی هوا را تشکیل میدهد ؟

درست! غلط !

چرا در سطح جاده های خیس ،برفی و لغزنده باید از دنده سنگین استفاده نمود ؟

درست! غلط !

در صورتی که قفسه سینه بیمار حرکت میکند اما جریان هوا شنیده و یا احساس نشود نشان دهنده چیست ؟

درست! غلط !

عوامل افزایش دهنده مصرف سوخت کدام گزینه می باشد ؟

درست! غلط !

مهمترین دلیل برای عدم استفاده از جیب به عنوان جعبه ابزار کدام گزینه می باشد ؟

درست! غلط !

در تصویر زیر حق تقدم را مشخص نمائید؟

درست! غلط !

معنی تابلوی تصویر زیر چیست؟

درست! غلط !

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

درست! غلط !

خط کشی ( چهار خانه های زرد و مشکی ) نشان دهنده چیست و کجا کشیده میشود ؟

درست! غلط !

محدود نمودن سرعت در راه ها چگونه مشخص میشود ؟

درست! غلط !

اولین کاری که در یک صحنه تصادف باید انجام داد کدام گزینه می باشد ؟

درست! غلط !

هنگام ورود به میدان حق تقدم عبور با کدام وسیله میباشد ؟

درست! غلط !

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید