آزمون ها

آزمون آیین نامه اصلی 16-16

{“questions”:{“fwd0j”:{“id”:”fwd0j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/adriver.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/\u0622\u0632\u0645\u0648\u0646-\u0622\u06cc\u06cc\u0646-\u0646\u0627\u0645\u0647-\u0627\u0635\u0644\u06cc-16-1.png”,”imageId”:”4986″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0634\u06a9\u0644 \u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647 \u0686\u0647 \u0645\u0639\u0646\u0627 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f\u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“1s00i”:{“id”:”1s00i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”…

آزمون آیین نامه اصلی 17-17

{“questions”:{“u9w6f”:{“id”:”u9w6f”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/adriver.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/\u0622\u0632\u0645\u0648\u0646-\u0622\u06cc\u06cc\u0646-\u0646\u0627\u0645\u0647-\u0627\u0635\u0644\u06cc-17-1.png”,”imageId”:”4978″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0645\u0639\u0646\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648\u06cc \u0634\u06a9\u0644 \u0632\u06cc\u0631 \u0686\u06cc\u0633\u062a \u061f\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“woffh”:{“id”:”woffh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:” \u0633\u0631\u0639\u062a \u0628\u06cc\u0634…

آزمون آیین نامه اصلی 6-6

{“questions”:{“ct0uz”:{“id”:”ct0uz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u062f\u0631 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0634\u0645\u0627 \u067e\u0646\u0686\u0631 \u0645\u06cc\u0634\u0648\u062f \u0686\u0647…

آزمون آیین نامه اصلی 18-18

{“questions”:{“llz2c”:{“id”:”llz2c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/adriver.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/\u0646\u0645\u0648\u0646\u0647-\u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a-\u0622\u06cc\u06cc\u0646-\u0646\u0627\u0645\u0647-18-1.jpg”,”imageId”:”4944″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u062f\u0631 \u062a\u0642\u0627\u0637\u0639 \u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u062d\u0642 \u062a\u0642\u062f\u0645 \u0628\u0627 \u06a9\u062f\u0627\u0645…

آزمون آیین نامه اصلی 19-19

{“questions”:{“u3970”:{“id”:”u3970″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u062f\u0631 \u0686\u0647 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0648 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0686\u0647\u0627…

آزمون آیین نامه اصلی 5-5

{“questions”:{“9wlla”:{“id”:”9wlla”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f…

آزمون آیین نامه اصلی 20-20

{“questions”:{“pb14v”:{“id”:”pb14v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u06cc\u062e\u0628\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u0646…

آزمون آیین نامه اصلی 4-4

{“questions”:{“qw95g”:{“id”:”qw95g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0631\u0646\u06af \u0633\u06cc\u0627\u0647 \u0648 \u0633\u0641\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc…

آزمون آیین نامه اصلی 3-3

{“questions”:{“dp4nv”:{“id”:”dp4nv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u2026\u2026\u2026\u2026 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0633\u062a\r\n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“te6qm”:{“id”:”te6qm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:” 1- \u0627\u0633\u062a\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062f\u062e\u0627\u0646\u06cc\u0627\u062a…

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.